ދުނިޔެ

އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް އަމާޒުކޮށް އެތައް ސަތޭކަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ދަތިކުރުމުގެ އެތައް ސަތޭކަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިއަދު ނެރެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމެރިކާގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 200 އަމާޒަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާއިރު، ރަޝިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ވޮޝިންޓަނުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް އެޅި އެންމެ ފުޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޗައިނާ އާއި ހޮންގްކޮންގްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 20 ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ޗައިނާއިން ތާއީދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވޮޝިންޓަނުން ތަކުރާރުކޮށް ދިނުމާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ދާދި ފަހުން އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖެނެޓް ޔެލެން އާއި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކެން އެ ގައުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނެ އެވެ.
ރަޝިޔާއަށް ޗައިނާއިން ދޭ ތާއީދަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިގްތިސާދުތަކުގެ މެދުގައި ދާދި ފަހުން އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

"ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމައަށް މެޓީރިއަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރެޜަރީއިން އަބަދުވެސް ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެމެރިކާއިން މިއަދު އެ ކުންފުނިތައް ގާތްގަނޑަކަށް 300 އަމާޒަކަށް އަޅަމުން ދަނީ،" ޔެލެން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވޮޝިންޓަންގައި ހުންނަ ރަޝިއާގެ އެމްބަސީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

ވޮޝިންޓަންގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ތަރުޖަމާނު ލިއު ޕެންގްޔޫ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑުއަލް ޔޫސް އާޓިކަލްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާ ކަމަށާއި ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު އާންމު ވިޔަފާރީގެ އަދި އިގްތިސާދީ މުއާމަލާތްތަކަކީ ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އުސޫލާއި މާކެޓް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"އެމެރިކާއިން ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއްފަރާތްކޮށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަޝިޔާއިން އަވަށްޓެރި ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތް ފަހުން އެމެރިކާ އާއި އެގައުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެތައް ހާސް އަމާޒަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އެ ހަނގުރާމައިގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެ، ސިޓީތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވޮޝިންޓަނުން ވަނީ ޗައިނާ، ތުރުކީ އަދި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ތައް ނެރެ، ހުޅަނގުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!