ދުނިޔެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އަނިޔާއަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް: އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސްގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އެ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅުވެރިންނަށް އަނިޔާވުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ފިލިޕީންސްގެ ދެ އުޅަނދަކާ ދެކޮޅަށް ވޯޓާ ކެނެން ބޭނުންކުރި ސްކާބަރޯ ޝޮލްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު މެނީލާ އާއި ބެއިޖިން އިން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް، ބެއިޖިން ހިމެނުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ކަހަލަ އަމަލެއް، ފިލިޕީންސްގެ ފަޅުވެރިން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ތަން... ފަޅުވެރިންނަށް އަނިޔާވެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފައި، އެއީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް،" ހަވާއީގައި ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އޮސްޓިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮސްޓިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ 1951 ވަނަ އަހަރުގެ މިއުޗުއަލް ޑިފެންސް ޓްރީޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ކޮލޮނީއަށް އެމެރިކާއިން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޖަޕާނުގެ ދިފާއީ ވަކީލުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މުއާހަދާއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވައުދަކީ ދަގަނޑު ކުލައިގެ ވައުދެއް ކަމަށާއި ފިލިޕީންސްއާ އެކު ތިބޭ ކަމަށެވެ.

މެނީލާ މި މުއާހަދާގެ ބޭނުން ހިފާނެ ހާލަތްތަކާ މެދު ހީކުރަން ޓިއޯޑޯރޯ ދެކޮޅު ހައްދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެއީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!