ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރުއްސާރަ ކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ އެއް ބަލަނި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެކަން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝައްފަން ޝަފީގް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ދީނަށް ފުރުއްސާރަކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކެއް 'އެކްސް' ގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެ ޕޯސްޓު ސަމާލުމަކަށް އައުމާއެކު އެކަން ސީރީޔަސްކޮށް ބަލަމުންދާކަން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވަނީ 'އެކްސް' ގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!