ދުނިޔެ

ޗައިނާއިން އޭ.އައި ނިއުސް އެންކަރުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ނިއުސް ޕްރެޒެންޓަރު މެންޑަރިންގައި ޕާޓިޝަނަލް އަދި ނިކަމެތި މެސެޖެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ: ޓައިވާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައި އިންގް-ވެން އަކީ ލިމްޕް ސްޕިނެޗް ފަދަ ހަރުދަނާ ބޭފުޅެކެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ވޯޓާ ސްޕިނެޗް ވޯޓާ ސްޕިނެޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ވޯޓާ ސްޕިނެޗަކީ ހަމައެކަނި ނަމެއް ނޫންކަން އެނގުނީ،" ޕްރެޒެންޓަރު ސައި އަކީ "ހޮލޯ ސައި" ކަމަށް ބުނެ އެކްސްޓެންޑެޑް މެޓަފަރއެއްގައި ބުންޏެވެ- ވޯޓާ ސްޕިނެޗްގެ މަންޑަރިން ލަފުޒާ ގުޅުން ހުރި ޕަންއެކެވެ.

އިންސާފުވެރިކަން ނެތުމަކީ މިހާރު ޝޮކަކަށް ނުވި ނަމަވެސް މިއީ ކޮންވެންޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޖާނަލިސްޓެއް ނޫނެވެ. އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޕްރޮގްރާމަކުން އެންކަރު އުފައްދައި، ޓައިވާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެ ސެގްމަންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ހަރުކަށި ކޮށް ނަމަވެސް އެވެ.

މި ވީޑިއޯ އުފެއްދި ފަރާތާއި އުފެއްދި ފަރާތް ނޭނގުނު ނަމަވެސް މި ކްލިޕް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ޓައިވާނުގެ އަމިއްލަ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާއާ ދުރުގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މީހުންނާ މެދު ވޯޓާސް ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށެވެ. މިއީ އޭއައި އިން އުފައްދާ ދޮގު މައުލޫމާތު ގޭމްގެ ސަބް ޖޯންރާއެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސާލެވެ: ޑީޕްފޭކް ނިއުސް އެންކަރު ނުވަތަ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެވެ.

ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގައި މިފަދަ ވައްތަރުތައް ފެތުރެމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ ތާއީދު ލިބޭ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ފަތުރަމުންނެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބެން ފެށުމުން މިފަދަ ވީޑިއޯތައް ފެތުރެމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއީ ފުރިހަމަ ކަމަކަށް ވާން ނުޖެހޭ،" ދޮގު މައުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ގްރެފިކާގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓައިލާ ވިލިއަމްސް ވިދާޅުވި އެވެ. "އެކްސް ނުވަތަ ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ހަމައެކަނި ސްކްރޯލް ކުރާ މީހެއް ނަމަ، ކުޑަ ސްކްރީނަކުން ކުދިކުދި ނުކުތާތަކެއް ނުނަގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!