ޚަބަރު

ރާއްޖެ މިއޮތީ ލޮކްޑައުންގައި - ރައީސް

ރާއްޖެ މިހާރުވެސް މިއޮތީ ލޮކްޑައުން ގެ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެންވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން އަކަށް ގޮސްދާނެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންއަކަށް މިއޮތީ ގޮސްފައިކަމަށާއި މިއަށްވުރެ ބޮޑު ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާނެ ހެން ހީނުވާކަމަށެވެ. 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ބޭރުން ، ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށާއި ރިޒޯޓުތަކުގައި ތިބި މީހުނަށް އެހެން ތަންތަނަށް ނުދެވޭނެކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!