ޚަބަރު

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދުކުރަން އެންގީ އެޗްޕީއާ މަޝްވަރާނުކޮށް

މަބްރޫކް އަޒީޒް--

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ހުޅުވުން މަނާކުރަން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ޝަހީމްގެ ޗެލެންޖު: މުޅި ގުރްއާން ހަތިމްކޮށް، ސޯސަލް މީޑިއާ ގުރްއާނުން ފުރާލަމާ!
އޮންލައިންކޮށް މަޖިލިސް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ
ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ދެ ރިސޯޓަކުން ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުުވާ 4 މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ