ޚަބަރު

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދުކުރަން އެންގީ އެޗްޕީއާ މަޝްވަރާނުކޮށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ހުޅުވުން މަނާކުރަން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!