ޚަބަރު

ޝަހީމްގެ ޗެލެންޖުގައި މިފަހަރު ޝަލަބީ!

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މީސް މީޑިއާގައި ފެއްޓެވި ގުރްއާން ޗެލެންޖު، މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ ވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ.

ޝަލިބީ ގުރްއާން ޗެލެންޖުގެ ވީޑިއޯ މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ކިޔަވާފަނީ ވަނީ ރަހްމާން ސޫރަތެވެ.

މި ދުވަސްވަރު މީސްމީޑިއާގައި ތަފާތު ޗެލެންޖުތަކެއް ގިނަވެފައި ވަނިކޮށް، ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ޑރ. ޝަހީމް ފެއްޓެވި ޗެލެންޖަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ދިވެހީންގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރާ އެކި ގައުމުތަކުގެ ޒުވާނުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ޒިމްބާބުވޭގެ މުފްތީ އިސްމާއީލް މެންކް ވެސް މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!