ޚަބަރު

މާފުށި ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމް އިން ބަލަނީ

މާފުށި ޖަލުގައި އިއްޔެ އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އިއްޔެ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަން މެދުވެރިވީ ބަންދުގައި ތިބޭ ގައިދީންނަށް ދޭ ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގައިދީންތަކެއް އިއްޔެ އިހުތިޖާޖުކޮށް، އެ ތަނަށް ދިޔަ އޮފިސަރުންގެ ގަޔަށް ފެން ޖަހައި ގޯނާކޮށް ހެދުމުންނެވެ. އަދި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އޮފިސަރެއްގެ ގަޔަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގި ކަމަށް ވެ އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީވެ އިތުރު ތަފުސީލެއް އެޗްއާރުސީއެމް އިން ނުދެ އެވެ.

މާފުށި ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގި ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ޓްވީޓެއް ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ގައިދީން ވެސް ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ގޯނާ ކުރުމަކީ ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކަރެކްޝަންގެ އަމާޒަކީ އެފަދަ ގައިދީން އިސްލާހު ކުރުމާއި އޮފިސަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށް ވެސް މުނާޒް ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!