ޚަބަރު

ބޭންކުން ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވައިލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ! - ފުލުހުން

ބޭންކް އިން ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވައިލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ދެންމެ ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބޭންކް އޮފިޝަލުން ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މަޢުލުމާތު ހޯޯދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަދި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ނަންބަރު ތަކުން ގުޅާ ފައިސާ ޖަމާކުރަން އެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ނުކުރުމަށް ފުލުހުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންގެ ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، 7207438 މިނަންބަރުން ގުޅައިގެން މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ ކޯލްތައްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އޮޅުވާލައިގެން ކޭޝް ކާޑްގެ ނަންބަރު ހޯދުން ފަދަ ކަންކަންވެސް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެއެވެ. ބޭންކް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅާ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަން ނޭދޭނެކަން ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!