ޚަބަރު

ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ވޮލެންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ދެން އެމްވީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގޭގެއަށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ތަކެތި ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމެންޓް އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭގެއަށް ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ޑެލިވަރީކުުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް ޑެލިވަރީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭނެ ވޮލަންޓިއަރުން 7335426 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ މި ހާލަތުގައި އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ މުދާ ފިހާރަތަކަށް އޯޑަރު ކުރުމުން ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ވަނީ ދަތިތައް ދިމާވެފައެވެ. މިހާރު ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެސްޓީއޯއާއެކު ފުލުހުންވެސްދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!