ޚަބަރު

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޝޯ ބާއްވަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިޓޭޝަން ޝޯ ބޭއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ރަށްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާތު ޑެސްޓިނޭޝަންތައް އިޝްތިހާރުކޮށް، ދިވެހި ހުނަރުވެރި ފަންނާނުންގެ ހުނަރުތަކާއެކު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯ" ގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ފަދަ ޝޯތައް ހޯސްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ރަށްތަކަށްވެސް ވަނީ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!