ޚަބަރު

ސީއެޗްއެސްއީ ކައިރީ ހުރި ގެތަކުގެ މީހުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް އަންގައިފި

ދެން އެމްވީ

މާލޭ ސީއެޗްއެސްއީ ކައިރީ ހުރި ގެތަކުގެ މީހުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!