ޚަބަރު

ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުންގެ ކަންކަން ބަލަން ކޮމެޓީއެއް

އަންނަ ރޯދަ މަހު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ތާރާވީހު ނަމާދު ކުރަން ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުންނަކީ ދިނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް ތަބާވާ ރަނގަޅު ބައެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް އެކަމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނީ ރޯދަ މަހަށް ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުންގެ ކަންކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމަށާއި އެކަމުގެ އުސޫލު ހަރުދަނާ ކުރަން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ހާފިޒުންނަކީ، "ކަމަށް އެކަށީގެންވާ، ރާއްޖޭގަ އޮންނަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާ، ރަނގަޅު ބައެއްތޯ" ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެ ސެންޓަރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވޭ ހާފިޒުންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެގޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސަބް-ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަދި އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރު ހިމެނެއެވެ.

ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނީ އަލަށް އެކުލަވައިލެވޭ އުސޫލުގައި ސަރުކާރުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ބޭރުން ގެނެވޭ ހާފިޒުން ބެލެހެއްޓޭނެ އުސޫލަކާމެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ހާފިޒުންނަށް އިމާވުވެ ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށް އެ ހާފިޒުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!