ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރު ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް 62 އިންސައްތަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވޭ: ސިވިލް ކޯޓު

މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވަނީ ޝަރީތް ހިންގުމެއް ނެތި ކޯޓުން ބޭރުން، ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންއިންކަން އެ ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 62 ޕަސެންޓު މައްސަލަ ނިންމީ އެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އާންމު ކުރި އެކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އެކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޖުމްލަ 4،700 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 3081 މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން އަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި 2،253 މައްސަލަ ވަނީ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުވެފައެވެ.

ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމަން ކޯޓުގައި ހުރީ ޖުމްލަ 6،481 މައްސަލައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 4،700 މައްސަލާގެ އިތުރަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޯޓުން ނުނިމު ހުރި 1781 މައްސަލަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4،907 މައްސަލަ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާއިރު، އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޯޓުގައި ނުނިމި އަހަރެއްވެފައި ވަނީ 6 މައްސަލައަކަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލޭ ޑިވިޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރު 251 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ނުނިމި އޮތް 70 މައްސަލައާއި އެކު ޖުމްލަ 244 މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ ނުނިމި އޮތީ 77 މައްސަލައެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!