ޚަބަރު

ގޮއިދޫގައި ތަރުކާރީ ހައްދާ ދަނޑަކަށް ގެއްލުން ދީފި

ބ.ގޮއިދޫގައި ތަރުކާރީ ހައްދަމުން އަންނަ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުހުހުން ބުނެފައިވަނީ، ރަމަޟާން މަސް މިހާ ކައިރިވެފައިވަނިކޮށާއި،ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ލޮކްޑައަކަށް ގޮ ވެފައިވާ މިދަނޑުވަޅުގައި ތަރުކާރީ ހައްދާ ދަނޑަކަށް ގޮއިދޫގައި ބަޔަކު ގެއްލުންދީ، ތަރުކާރީތަކާއި ތަރުކާރީ ގަސްތަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މަޢުލުމާތުދެއެވެ.

ކޮވިޑް އާ ގުޅިގެން ބިން ބޮޑެތި ރަށްތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންތައް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ކުއްޔަކާއި ނުލާ ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!