ޚަބަރު

ފުރަތަމަ ދިވެހި ކޮންސުލް ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް ޖެނެރަލްގެ، ކޮންސުލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަޤާމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ އައްޔަން ކުރެެއްވުމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޤާއިމްކުރި ފުރަތަމަ ކޮންސިއުލޭޓް އަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފުރަތަމަ ކޮންސުލް ޖެނެރަލްއެވެ.

މީގެ ކުރިން އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ ހުންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރކަމާއި އެހެން ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި 17 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚާރިޖީ ދައިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކޮންސުލް ޖެނެރަލް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވައި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޤާއިމްކުރި ފުރަތަމަ ކޮންސިއުލޭޓް ޖެނެރަލްގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 17 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގެ ތެރެއިން 8 މިޝަންއެއް ހިންގަވަން ތިއްބެވީ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!