ޚަބަރު

ނަހަމަ ފައިދާވި މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް ރައީސްއަށް

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަރަދު ކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިން މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ މުހައްމަދު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

މި ސިޓީގައި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދެއްވާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ އެ ސިޓީއަކީ 19 އޮގަސްޓުގައި ސިއްރު ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ނިޝާމާ ފޮނުއްވި ސިޓީއެކެވެ. ނިޝާމާގެ ވަކީލަކާއި ހަވާލާދީ އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" ގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ރައީސް އޮފީހާއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަަރުވަން ނިޝާމާ ފޮނުއްވި ސިޓީއެއް ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އިދާރާތަކުން ކުރިއިރު ނިޝާމާ ވަނީ އެކަމަނާ އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ކަން ހިނގި ގޮތް ތެދު ބަހުން ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ކަމުގައި ވެސް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނިޝާމާގެ ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އެ ސިޓީގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުުގައި ވަނީ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށްފަހު ނިޝާމާގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލަން އެދުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ކޯޓުގައި ސާބިތު ކޮށްދެވޭވަރުގެ ހެއްކެތް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!