ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް، ދެން އޮންލައިން

ރިޗާލިސަންގެ ހިތްގައިމު ލަނޑާއެކު ބްރެޒިލްއިން ސާބިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

Breaking News

މާޅެންދޫގައި ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޓީމް އެމްވައިއޭ ބަލިކޮށް ޓީމް މޮޖީޓޯ ފައިނަލަށް!

ކޭންކޭން އެސްސީ އަތުން ޓީމް މޮޖީޓޯއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 300 ދުވަސް ވަންދެން މީހަކު ނިދައިފި

Police, Male' Maldives

ލައިސެންސާ އެކު ދޫކުރާ 100 ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ލައިސެންސް ބާތިލު ކުރަނީ

ދަރިންގެ ތަރުބިއްޔަތު ފެށޭ ދަރުސްގަހަކީ މައިންބަފައިންގެ އުނގު: ޚުތުބާ

ޢީދަށް ބޮޑު ބަންދެއް، މިފަހަރު ދަނީ ކޮން ރަށަކަށް؟

އަޟްހާ ވޮލީ ކަޕް މާފަރުގައި މާދަމާ ފަށަނީ، ޓީމުތައް އޮތީ ވަރަށް ތައްޔާރަށް

ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތަ މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އަބްދުالله ކަމާލުއްދީން ހުށަހެޅި ފޯމު އިލެކްޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި

މާފަރުގައި ފާނަބަސަންދު ފެތުރެނީ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ނުކުރާނެ، ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދިދާނެ

އުމުރުން 09 އަހަރުގެ އަލްސަން ކޮންނަން މޮޅު، ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނީ ތިމަންނަ ކޮނެެދީފާނަމޭ!

ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ހުއްޓުވިއްޖެ, ހަރަކާތްތެރި އެއްވެސް ވޭދަނައެއް ނެތް

50 ދުވަސް ފަހުން އަލިފުށި މޮނިޓަރިންއިން ނެގުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

ކަރަންޓީނު ނުވެ ނުދެވޭ 22 ރަށް އަދިވެސް އެބައޮތް!

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަޅިން މާރިޔާއަށް ތުހުމަތު ކުރައްވަނިކޮށް އައްބާސް މާރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި