ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

Breaking News

މާޅެންދޫގައި ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

11 months ago

ޓީމް އެމްވައިއޭ ބަލިކޮށް ޓީމް މޮޖީޓޯ ފައިނަލަށް!

12 months ago

ކޭންކޭން އެސްސީ އަތުން ޓީމް މޮޖީޓޯއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

12 months ago

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 300 ދުވަސް ވަންދެން މީހަކު ނިދައިފި

12 months ago
Police, Male' Maldives

ލައިސެންސާ އެކު ދޫކުރާ 100 ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ލައިސެންސް ބާތިލު ކުރަނީ

12 months ago

ދަރިންގެ ތަރުބިއްޔަތު ފެށޭ ދަރުސްގަހަކީ މައިންބަފައިންގެ އުނގު: ޚުތުބާ

12 months ago

ޢީދަށް ބޮޑު ބަންދެއް، މިފަހަރު ދަނީ ކޮން ރަށަކަށް؟

12 months ago

އަޟްހާ ވޮލީ ކަޕް މާފަރުގައި މާދަމާ ފަށަނީ، ޓީމުތައް އޮތީ ވަރަށް ތައްޔާރަށް

12 months ago

ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތަ މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

12 months ago

ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އަބްދުالله ކަމާލުއްދީން ހުށަހެޅި ފޯމު އިލެކްޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި

12 months ago

މާފަރުގައި ފާނަބަސަންދު ފެތުރެނީ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

12 months ago

މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ނުކުރާނެ، ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދިދާނެ

12 months ago

އުމުރުން 09 އަހަރުގެ އަލްސަން ކޮންނަން މޮޅު، ބައްޕަ ގާތުގައި ބުނީ ތިމަންނަ ކޮނެެދީފާނަމޭ!

12 months ago

ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ހުއްޓުވިއްޖެ, ހަރަކާތްތެރި އެއްވެސް ވޭދަނައެއް ނެތް

12 months ago

50 ދުވަސް ފަހުން އަލިފުށި މޮނިޓަރިންއިން ނެގުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

12 months ago

ކަރަންޓީނު ނުވެ ނުދެވޭ 22 ރަށް އަދިވެސް އެބައޮތް!

12 months ago

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަޅިން މާރިޔާއަށް ތުހުމަތު ކުރައްވަނިކޮށް އައްބާސް މާރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

12 months ago

ވެލިދޫ އަޟްހާ އީދުގެ ކުރިން މިލަދުއާއި ވެލިދޫ މޮނިޓަރިންއިން ނެގޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި

12 months ago