ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރޭ، ތައުލީމް ހާސިލެއް ނުކުރޭ: ތަފާސް ހިސާބު

ނ،ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް
ރާއްޖޭގެ 51 އިންސައްތަ ޒުވާނުން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށާއި އަދި ތައުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ވެސް ހާސިލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިކްޓިކްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިކްޓިކްސްއިން ވަނީ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމު ކޮށްފައެވެ. ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނެވެ.ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 43 އިންސައްތަ އަކީ ޒުވާނުން ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީއަކީ 240،584 މީހުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ގިނައީ އަންހެނުންނެވެ. އެގޮތުން 51 އިންސައްތަަ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ އަކީ 15 އެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޒުވާނުންގެ ބޮޑު އިންސައްތަ އަކީ ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ދެ ޖިންސުގެ ވެސް 98 އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގެއެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން ދަންނަނީ 78 އިންސައްތަ ފިރިހެނުންނާއި 74 އިންސައްތަ އަންހެނުންނެވެ.

  1. ދެރަވަރު

    ލަޅެ ޒުވަނުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ގޭނިގެން ތައުލީމު ހާސިލުކުރެވުދަނެ. ވަޒީފަ އެއް ލިބިގެންތާ. މިސަރުކަރުންވެސް އެހެމް ސަރުކާރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ޒުވަނުން ތިއްބާ ވަޒީފާ މިދެނީ ރުކެއް، ބުޑެއް ނޭންގޭ މުސްކުޅިންނަށްށް. ބަލާލަބަލަ. ސިއްހީ ވުޒާރާއަށް. މިނިސްޓަރުކަން އެދިނީ ދުވަހކުވެސް ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރައެއްގަ ކުޅެފަހުރި މީހަކަށް ނޫން. ދެން ކީއްކުރާނީ. ޒުވަނުންގެ މަތި ނާޅުވާ. އަންނަ ސަރުކާރުތައް ވަޅޮލީ.