ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ނޫހަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ދެއްވައިފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގެ ނޫހަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވަނީ، އިނގިރޭސިބަހުން ނެރޭ ރާއްޖޭގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް (އެމް.އެން.އެން) އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެމްއެންއެން އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވަނީ، އެނޫހުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ތަމްސީލް ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރމް "ލިޓިޖަންޓްސް" އިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް ގައި ހިމެނޭ ޚަބަރެއްގައި ފަޒްނާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ދޮގުކޮށް އެނޫހުގެ ވެރިންގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެނޫހާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައި ވެއެވެ.

ލިޓިޖަންޓްސުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ޤާއިމުކުރަމުންދާ ޕާކަށް ގަސް ވިއްކަނީ، ފަޒްނާގެ ގަސް ވިއްކާ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށާއި ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އަނެއް ޕާޓްނަރަކީ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސާބިތު ނުހިފޭ، ހަމަނުޖެހޭ، ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަން ވެސް އެބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މެޑަމް ފަޒްނާގެ އެފަދަ ކުންފުންޏެއް އޮތް ނަމަ އެ ކުންފުނީގެ ނަމާއި، އެ ކުންފުނީގައި އެ ކަމަނާ ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް އެންގުމަކީ އެފަދަ އެއްޗެއް ލިޔާ އެޑިޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގައި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީތަކެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެމްއެންއެން ގެ އެޑިޓަރަށް އިންޒާރުދީ، ފަޒްނާ ގެ ވަކީލުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 310 ވަނަ މާއްދާކަމުގައިވާ ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގުހުރި އެއްޗެހި ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި 311 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުމަކީވެސް ކުށެއް ކަމަށާއި އަދި 313 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށެވެ.

  1. ައަހަރެން

    އެމް.ޑީ.އެން އާއި އުތެމައަށް ފިޔަވަޅު އަޅާބަލަ ފުރަތަމަ