ޚަބަރު

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކޮށްދޭން އޭސީސީން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހާލު ދެރަވާ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންނަން އުޅުނު ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ މައްސަލައިގައި ޚިޔާނާތްތަކެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި، ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން އަލުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕީޖީ އޮފީހުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމަށް ހަވާލު ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭސީސީން 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިޔުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތިގެން ދައުވާ ނުކުރަން ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ނަމަވެސް އޭސީސީ އިންް ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ގަރީނާއާ އެކު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!