ޚަބަރު

އޭސީސީގެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ފާހެއް ނުވި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަސް މެންބަރުން ވަކި ކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ފާހެއް ނުވިއެވެ.

އޭސީސީ ގެ މެންބަރުން ވަކި ކުރަން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދެވެ. އެ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމާފައި ވަނީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވަން ޖެހޭ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ.

އޭސީސީގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ވައްދާފައި މިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން، ހާލުދެރަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހިމެނޭހެން 11 ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ނުކުރަން ނިންމަވާފައިވާތީ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!