ލައިފްސްޓައިލް

ގޭގައި ހިނި މާ ގިނަ ވަނީތަ؟ ހައްލު މިއޮތީ

ފޮނި އެއްޗެއް ގެންގުޅެފިނަމަ އެތަނެއްގައި ހިނި ގަންނަ ކަމީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ތަނެއްގައި ހިނި އުޅެން ފަށައިފި ނަމަ އޭގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާ ވަރަށް ހިނި ގިނަވާ ފަހަރު ވެސް އާދެއެވެ. އަދި ބައެއް ކަހަލަ ހިންޏަކީ، މީހުންގެ ގައިގައި ހަފާ ބާވަތުގެ ހިންޏެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ހިންޏާ ހެދި އުނދަގޫ ވާ ފަހަރު އާދެއެވެ.،

ތިޔަ އުޅެނީ ހިނީގެ އުނދަގޫ މާ ބޮޑުވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ހިނި ގޭގައި މާ ގިނައިން އުޅޭތީ ހެއްޔެވެ؟ ތިކަމުގެ ހައްލު މިއޮތީއެވެ.

1- ޗޯކު

ހިނި އުޅޭ ތަންތަނުގައި ޗޯކު ބޭނުން ކުރުމަކީ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޗޯކު ބޭނުން ކޮށްގެން ހިނިން ރައްކާތެރި ވެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ހިނި އުޅޭ ތަންތަނުގައި ޗޯކުން ރޮނގެއް ކުރަހާލާށެވެ. ދޮރު ކައިރީގައި ނުވަތަ ކުޑަދޮރުތައް ކައިރީގައި ވެސް ޗޯކުން ލައިނެއް ކުރަހާށެވެ. އޭރުން ގެއަށް ހިނި ވަންނަ ވަރު ބޮޑުތަން މަދުވެގެން ދާނެއެވެ. ސައިންސްވެރިންނަށް ވެސް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވަނީ ޗޯކު ބޭނުން ކުރުމުން ހިނި އެތަނެއްގައި ނޫޅޭ ސަބަބެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިން ލަފާ ކުރަނީ އެއީ ޗޯކުގައި ހުންނަ ވަހެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ޗޯކުން ރޮނގެއް ދަމާފައި ބަހައްޓައިފި ނަމަ، އެތަނަކާ ހިންޏެއް ކައިރިއެއް ނުވާނެއެވެ.

2- ބޭކިން ސޮޑާ

ހިނިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭކިން ސޮޑާ އަކީވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ހިންޏަކީ ފޮނި އެއްޗެހި ގެންގުޅޭނަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އައިސިން ޝުގަރ އާއި ބޭކިން ސޮޑާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފެން ބޭނުން ނުކުރައްޗެވެ. އަދި މިދޭތި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް އަޅާލާށެވެ. އެެއަށްފަހު، ހިނިތައް އެއެއްޗެހި ކާނެއެވެ. އަދި ބޭކިން ސޮޑާ ކެއުމުން ހިނި މަރުވާނެ ކަމަށް ހޯދުންތެރިން ބުނެއެވެ.

3- ބައެއް ތަކެތީގެ ވަސް

ބައެއް އެއްޗެހީގެ ވަސްޖެހުމުން ހިނި އެތަނަކާ ކައިރިއެެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެތަނެއްގައި ހިންޏަކަށް ނުވެސް އުޅެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއްް ތަކެއްޗަށް ބަލާލާނަމެވެ. އެގޮތުން، ލުނބޯ ފަންޏަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެކައްޗެކެވެ. ލުނބޯ ފަނީގައި ހުންނަ ހުތް ވަހަކީ ހިންޏަށް މާ ކަމުދާ ވަހެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ވަސް ޖެހުމުން ހިންޏަށް އެތަނެއްގައި ނުއެއް ހުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ކަފަ ކޮޅަކަށް ލުނބޯ ފަނި އެޅުމަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ހިނި އުޅޭ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން އެތަނަކާ ހިނި ކައިރިއެއް ނުވާނެއެވެ.

ލޮނުމެދުގެ ވަހަކީވެސް ހިންޏަށް ކެތްކުރެވޭ ވަހެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، ލޮނުމެދުގެ ތޮށި މަށާލުމަށްފަހު ހިނި ގިނައިން އުޅޭތަނެއްގައި ބާއްވާށެވެ. އޭރުން އެތަނަކާ ހިންޏެއް ކައިރިއެއް ނުވާނެއެވެެ. ކިއުކަމްބާގެ ވަސް ޖެހުމުން ވެސް ހިނި އެތަނަކާ ދުރުވެއެވެ.

4- ބޭބީ ޕައުޑާ

ގަސް އިންދާއިރު ގަހުގެ މައްޗަށް ބޭބީ ޕައުޑާ ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. އޭގައި ހިމެނޭ ޗޯކުގެ ސަބަބުން، ގަސްތަކާ ހިނި ކައިރިއެެއް ނުވާނެއެވެ. އޭރުން ހިނިތަކުގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ހަލާކުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!