ޚަބަރު

ލަންކާއިން ހައްޔަރު ކުރި ދެ ދިވެއްސެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރޭ ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ދެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ކޯޓަށް ފޮނުވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ނުވަ މަސް ދުވަހު ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި އުޅެ، އަދި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތާ އަށް މަސްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަދި ދެވަނަ މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނެތި ބޭރުގައި އުޅެ، ލަންކާއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ސިނގިރޭޓްގެ ބާވަތެއް އެތެރެކޮށް، ބޭނުންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ލަންކާ އިން ރޭ 12 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނައިރު ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!