ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނީ 35 ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

ނަމަވެސް ބަޖެޓު މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިކަން އިއުލާނު ކުރައްވާ އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި، ބަޖެޓުގެ މިންވަރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަޖެޓާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި މިމަހުގެ 31ގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 35 ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅާނެކަމަށެވެ.

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަން ވާނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 31ގެ ކުރިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!