ރިޕޯޓު

ސީތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކިޔަވަން، ސްކޫލަށް ނުދެވޭތީ ދެރަވޭ!

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

މިއީ ވަރަށް ޚާއްސަ ކުއްޖެކެވެ. ހަމަ އެހާމެ ހިތްވަރުވެސް ގަދަ ކުއްޖެއްމެއެވެ. އެހެން ހުރިހާ ކުދިންނާއި ތަފާތެވެ. ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް ބުނާނަމަ، ފާތިމަތު ސީތު ސޯލިޙް (ސީތު- 21އ.) އަކީ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ސީތު އަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާއަށް މީހެއްގެ އެހީއަކާ ނުލާ ކޮޅަށް ނުހުރެވެއެވެ. ނުވެސް އިށީންދެވެއެވެ. އަތާއި ފައި ވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ހަމައެކަނި ހަރަކާތް ކުރަނީ ދެ އަތުގެ ބައެއް އިނގިލިތަކެވެ. އެހެންމީހުން ވާހަކަ ދައްކާހާ ފަރިތަކޮށް ސީތުއަށް ވާހަކައެއް ވެސް ނުދެއްކެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީތުއަކީ އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޭނަގެ ބަސްތަކުން ހިތްހަަމަޖެހުމާއި އުންމީދު ގެނެސްދޭ ކުއްޖެކެވެ. ބަސް އަހާ، ޝަކުވާއެއް ނުކުރާ އަދި އެހާމެ ކަންކަން ވިސްނޭ ކުއްޖެކެވެ.

ސީތުގެ ހާލު "ދެން" އަށް ކިޔައިދެމުން އޭނާގެ މަންމަ މަރިޔަމް އަޒީޒާ ބުނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސީތު އަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ސީތު އަކީ ތަފާތު ކުއްޖެއްކަން އެނގުނީ އުފަންވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ވެސް އަޒީޒާ ބުންޏެވެ.

"އެއިރު ފުރަތަމަ އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތައް ވެސް ހުރީ ތަފާތުކޮށް. ހަރަކާތެެއް ނުކުރޭ. އެހެންވެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނި އޭނާއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ކުއްޖެއް ކަމަށް. ދެން އެކަމަކު އުމުރުން ހަ މަހުގައި، އަނެއްހެން ތަނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބޭންދީމަ އިނދެވެން ފެށި. އެހެން ވެސް އުންމީދެއް ލިބުން ރަނގަޅުވަނީ ކަަމަށް. އެއިރު ފޫހާކަމުން އެހެން ފިރުކެވެން ވެސް ފެށި، އެހެންވެގެން ވެސް އުންމީދު އާވި. އަތް ވެސް އުޅަނބޮށިން ތިރި ހަރަކާތްކުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް" އަޒީޒާ ބުންޏެވެ.

އަޒީޒާގެ ތިބެނީ ތިން ކުދިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސީތު އަކީ އެންމެ ދޮށީ ކުއްޖާއެވެ. ދެން ހުންނަނީ އައިޝަތު ސޯލިހު (އައިޝާ) އެވެ. ސީތު އާއި އައިޝާ އަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެއިންނެވެ. ނަމަވެސް އެދެބެއިންގެ ބައްޕަ މިހާރު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަޒީޒާ އެހެން ކައިވެންޏެއް ފަހުން ކޮށް، އޭނާއަށް ތިންވަނަ އަށް ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

ސީތުއަށް ހިނގިދާނެ ކަމަށާއި ހަށިގަނޑު ހަރަކާތްވެސް ކުރަން ފަށާފާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި އަޒީޒާ އެއިރު ސީތު އާއި އައިޝާ ގޮވައިގެން ރަށުން އައީ މާލެއެވެ. އެއިރު ސީތުގެ އުމުރުން ތިން ދެ އަހަރު ވަނީއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުން އަޒީޒާ އަށް ފުރަތަމަ ލިބުނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެފަހަރު ދެއްކި ޑޮކްޓަރު ބުނީ ސީތު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު ނުވާނެ ބައްޔެއް ކަމަށެވެ. އަޒީޒާ އެޑޮކްޓަރު ކައިިރިން ދެން އެދުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްކުރަން ދާން ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ލިޔުމެއް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޑޮކްޓަރު އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދިއެވެ.

"އެފަހަރު ރޮމުން ރޮމުން ޑޮކްޓަރުގެ ކޮޓަރިން ނިކުތްތަނުން ދިމާވީ ޑރ. ހަބީބު އާ. ޑރ. ހަބީބު އެއްސެވި ކިހިނެއްތޯވީ. ކިޔައިދިނީމަ ޑރ. ހަބީބު އެލިޔުން ދެއްވި. އަަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރިން އެއީ ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނިލައްވާތޯ. ވިދާޅުވި، ހީވެޔޭ ރަނގަޅުވެދާނެހެން" އަޒީޒާ ބުންޏެވެ.

ލިޔުން ހިފައިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ސިޓީ ލިއެވެ. މާލޭގައި އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަދަލުވާން ޖެހިފައިވި ނަމަވެސް އަޒީޒާ މަސައްކަތްކުރީ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ބޭސް ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭތޯއެވެ. އަޒީޒާ އަށް ފަންޑު ހޯދައިދިނުމުގައި އެއިރުގެ "އުދަރެސް" ނޫހުގެ ލަތީފު ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ލިބުން ފައިސާގެ އެހީއާއެކު އިންޑިއާއަށް ދެވޭވަރުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް ބުނީ ސީތު ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅުވަމުން އެބަ ދެއެއް ނޫންހޭ ހަރަކާތްވެސް އެބަ ކުރެއޭ ބުނުމުން ވެސް ޑޮކްޓަރު ބުނީ އެއީ ދާއިމީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ހާލަތު އަންނާނީ ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދެރަވަމުން ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ދެރަވި ދުވަސް އެއީ އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރު އެހެން ބުނި ދުވަސް، ސީތު ރަނގަޅެއް ނުވާނެއޭ"

"ދެން އެހިސާބުން ނިންމީ ދަރިފުޅު ހިތްހަމަ ޖައްސައިދީގެން ގެންގުޅެން. ސީތު އަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ވިސްނޭ. ކުރިން ސީތު ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ކަރުގައި އަޅާނެ ފަށާއި، އަތުގައި އަޅާ ތަނޑިއާއި ކާ އެއްޗެހި ވެސް ، އެކަމަކު އެއިރު އަހަރުމެންގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ހޯދާ ނުދެވޭ. އެކަން ވިސްނާ ދިނީމަ ދުވަހަކު ވެސް އެއެއްޗެއްސަށް ނުކިޔާ. ދުވަހަކު ވެސް ޝަކުވާއެއް ވެސް ނުކުރޭ" އަޒީޒާ ބުންޏެވެ.

އަޒީޒާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނައަށް ސީތުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބެއެވެ. ދެން އޭނައަށް ހިތްވަރާއި އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ސީތުގެ ކޮއްކޮ އައިޝާ އާއި އަޒީޒާގެ މިހާރުގެ ފިރިމީހާ އާއި، އެދެމަފިރިންގެ އާއިލާ އާއި ސީތުގެ ބައްޕަގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންނެވެ. އަޒީޒާ ވަނީ އެއެންމެންނަށާއި އުދަރެސް ލަތީފު އަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

"ސީތު ގެންގުޅުމުގައި އަހަންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެއް ވެދޭ އޭނަގެ ކޮއްކޮ އައިޝާ. ސީތު ފެންވަރުވާ ރީތިކޮށް. އައިޝާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން އެގޮތަށް އެހީވެދޭން ފެށި. އެއީ ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް"

އަތްފައި ހަރަކާތް ނުކުރެވި، ކޮޅަށް ނުއިނދެވުމުގެ އިތުރުން ސީތު އަކީ ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ފިޓު ޖެހޭ ކުއްޖެކެވެ.

"އެހެން ކުދިންނާއި ތަފާތު ފިޓު ޖެހުނީމަ ވެސް. ބޭރުފުށުން އެނގޭކަށް ނުހުރޭ. ފިޓު ޖެހޭކަން އެނގެނީވެސް މާފަހުން. އޭނައަށް ފިޓުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކޭ، ކުއްޖާއަށް ވާނެ ވަރު އިހުސާސު ކުރެވިފަ"

ސީތުއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް، ބަރާބަރަށް އޭނާ ނަމާދު ކުރެއެވެ. އަދި ރޯދަވެސް ހިފައެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނީ އޭނަގެ މަންމައެވެ. ވުޟޫ ކޮށްދީފައި ބޭއްވުމުން ލޮލުން އޭނާ ނަމާދު ކުރެއެވެ.

"ދެން" އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސީތު ބުނީ އޭނަގެ ކޮއްކޮމެން ފަދައިން ތެދުވެ އުޅެވޭނެނަމައޭ ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ. ސީތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެހުމުން ބުނީ އެންމެ ބޭނުންވަނީ އެހެން ކުދިން ފަދައިން ކިޔަވަން ކަމަށެވެ. ސްކޫލަކަށް ނުދެވުމުން ދެރަވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮއްކޮމެން ކިޔަވާތަން ބަލައިގެން މިހާރު ސީތުއަށް އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކަން އެނގެއެވެ.

"އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބެނީ މަންމަގެ ފަރާތުން. މަންމަ އަބަދުވެސް ބުނޭ ހިތްވަރު ކުރަން، ދެރަ ނުވާން. ކަންކަމާއިމެދު ނުވިސްނަން" ސީތު ބުންޏެވެ.

ސީތުވެސް އަޒީޒާވެސް މިފަދަ އެހެން ކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކުރުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!