ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި މަދުން ނޫނީ ނުކުރާ ސާޖަރީއެއް ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ނުކުރާ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފިއެވެ.

ކަރުންމަތީގެ މިއޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވީ އެހޮސްޕިޓަލުގައި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިސްރުގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރު އަސްލަމް އަހުމަދު ޒަކަރިއްޔާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަބް މެންޑިބިއުލާ ސަޔޯލޯއެންޑެކްޓޮމީ" ނަމަކަށް ކިޔާ އެސާޖަރީ އަކީ އަނގައިން ކުޅު އުފައްދާ އެއް ގުނަވަން ކަމަށްވާ ސަލައިވަރީ ގްލޭންޑް ނެގުމަށް ކުރާ ސާޖަރީއެއް ކަމަށެވެ.

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެއޮޕަރޭޝަން މިއަދު ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީ ކަރު ދަށް ދުޅަވެ ރިއްސާތީ ކަމަށާއި ކެއިން ބުއިމުގައި ވެސް ދަތިތައް ހުރި ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ސާޖަރީ ހަދަން ނިންމީ، އެ މީހާގެ ސަލައިވަރީ ގްލޭންޑްސް ދުޅަވެފައިވާކަން ބެލި ބެލުންތަކުން އެނގުމުން ކަމަށެވެ.

"މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އެ މީހާގެ އަސްލު މައްސަލަ ދެނެގަނެވުނީ. ދެން އަވަސްވެގަތީ ސާޖަރީއަކަށް،" ޑރ. އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑި އިރެއްހާއިރުގެ ސާޖަރީއެއް ކަމަށާއި ކަރުދަށުން ބައެއް ކަފާލައި އޭނާގެ ސަލައިވަރީ ގްލޭންޑްސް ނެގީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި ކުޅު އުފެއްދުމުގައި ވެސް ދަތި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!