ޚަބަރު

މޫނު ބަލަން ދާން މަނައެއް ނުކުރަން، އެކަމަކު އެދެނީ ވީހާވެސް މަދު މީހުން ދިއުން: ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހާގެ މޫނު ބަލަން ދާން މަނައެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދެނީ ވީހާވެސް މަދުން މީހުން ދިއުން ކަމަށް ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެހާ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެއްޖެ ނަމަ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ނިޔާވި މީހާގެ މޫނު ބަލަން ގިނަ މީހުން ނުދިޔުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!