ޚަބަރު

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް، އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތުން ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގައެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމާފައި ވަނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ސޮޔަކީ ފޯޖުކޮށްފައިވާ ސޮއިއެއް ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން ދާތީ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަން އަންގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ވަނީ ޖޭއެސްސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފައެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށާއި، ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތުން މިއަދުން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކުރަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!