ޚަބަރު

ޖިއާންގެ މަރު: އެމްޑީގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ މަރުވި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު ބިދޭސީން ކަމަށްވާ ރައްޖާވް އަލީ، މުތަމަނި ރަމަޗަންދުރަން، ކެޝަހިލަލް ޗައުހާން، ގުލާމް މުހައްމަދު އަދި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެމްޑީ އާދަމް ޝަފީގަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއާ ސައިޓު ސުޕަވައިޒަރު މޫސާ ހަސަންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، ދެ މީހަކު ޖަލަށްލުމަށާއި ދެން ތިބި ތިން މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޝަފީގް ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން އޭނާ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އެވެ.

ޝަފީގްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަށަވަރުކޮށް ދިނެވެ.

ޝަފީގުގެ މައްޗަށް އުފުލީ މީހަކު މަރުވެދިޔުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ އެވެ. ޝަފީގު ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެމްޑީގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަލަހިޔާމަންޒިލްގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި އިމާރާތް ކުރުމާ ބެހޭ ސަލާމަތީ ކަންކަން ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، ޝަފީގު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމުން އޭނާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އޭގައިވާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކުންފުނިން ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ. އަދި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލުމަކީ އޭނާ އަމަލީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ ކުޑަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އެއް ބިދޭސީއަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ ކުޑަ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި ދެވަނަ މީހާ ތިން އަހަރާއި ދެ މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަން އެނގޭ ނުރައްކަލެއްގެ އިންޒާރު ނުރައްކަލުގައިވާ މީހާއަށް ނުދިނުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ދެން ތިބި ދެ ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް 7،200ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކޯޓުން ކުރުމުގެ އިތުރުން މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސުޕަވައިޒަރުގެ 115،200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ވެސް ހުކުމްކުރި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!