ޚަބަރު

ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯޔަލް އައިލެންޑުގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރޯދަ ވީލުމެއް ދީފި

ދެން އެމްވީ

ބ. ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯޔަލް އައިލެންޑުގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރޯދަ ވީލާ ތަކެތި ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހިތާދޫ މީހަކު ބުނީ ދިވެހިންނަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ދަތި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ނަމޫނާ މިސާލެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ރ. ފައިނުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެސް ރޯޔަލް އައިލެންޑްގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބައި ޓަނު ކަރާ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

އެ ފަހަރު އެރަށުގައި ދަނޑު ބިމަށް 84 ބިން ދޫކޮށްފައިވާއިރު ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ދަނޑަކުން ވެސް ވަނީ ކަރާ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!