ޚަބަރު

ސިފައިންނާ ދިމާލަށް ނިކަމެތި ބަސްތައް ރައްދުކުރި މީހުންގެ ދުލުން މިހާރު އިވެނީ ތައުރީފުގެ ބަސްތައް: މުއިއްޒު

ސިފައިންނާ ދިމާލަށް ނިކަމެތި ބަސްތައް ރައްދުކުރި މީހުންގެ ދުލުން މިހާރު އިވެނީ ތައުރީފުގެ ބަސްތައް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ރިޕްލައި ކުރައްވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ އަބަދުވެސް އިހްލާސްތެރި، ނުގުޑާ ފަދަ ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ގައުމާ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ކެރޭ ހީވާގި ފަހުލަވާނުން ތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ދިވެހި ސިފައިންނާ ދިމާލަށް ނިކަމެތި ބަސްތައް ރައްދުކުރި މީހުންގެ އަމިއްލަ ދުލުން އެ ފަހުލަވާނުންނަށް ތައުރީފް މިހާރު މިދަނީ އޮހެމުން." މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ނަމަވެސް ދުވާލުދާ ހަތަރު ދަމު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބޮޑު "ސާޖް" އައުމުގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ކޮވިޑް ހޮސްޕިޓަލު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!