ލައިފްސްޓައިލް

ރެސިޕީ: ޔޯގަޓް ފްރުޓް ޑިލައިޓް

ބޭނުންވާތަކެތި:

500 ގ ޔޯގަޓް
200 އެމްއެލް ހެވީ ކްރީމް
1/2 ޖޯޑު ގެރިކިރު
1/2 ޖޯޑު އަނބު ( ކުދިކޮށްކޮށާފައި)
1/2 ޖޯޑު އާފަލު ( ކުދިކޮށްކޮށާފައި)
1/2 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ ( ކުދިކޮށްކޮށާފައި)
1/2 ޖޯޑު އަލަނާސި ( ކުދިކޮށްކޮށާފައި)
1/2 ޖޯޑު ކިވީ ( ކުދިކޮށްކޮށާފައި)

ނޯޓު: ބޭނުންނަމަ ފްރެޝް ފުރުޓުގެ ބަދަލުގައި ފުރުޓް ކޮކްޓެއިލް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބޭނުން އެހެން ފުރުޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ޔޯގަޓް، ކްރީމް އަދި ގެރިކިރު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ފުރުޓުކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު 3 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖުގައި ބަހައްޓައި ފިނިކޮށްލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!