ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ދިރިއުޅުއްވާ ގެއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓް، އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ދިރިއުުޅުއްވާ ގެކޮޅުން މީހަކު، ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިރިއުޅޭ ގެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން، އެޗްޕީއޭގެ އެންގެވުމާއި އެއްގޮތަށް ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވި ކަމަށެވެ.

މަޙްލޫފްގެ ޓްވީޓްގައި އިރުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި ﷲ ގެ ވާޤިފުޅާއެކު މިހާލަތުގައިވެސް ޤައުމު މިއޮތީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުންދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ރައްޔިތުން ތަބާވާތީ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!