ލައިފްސްޓައިލް

ރެސިޕީ: ކޮކޮނަޓް ފްލޭން

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ޅަ ގަބުޅި ހުނި

1/2 ޖޯޑު ހަކުރު

1 ދަޅު ގެރިކިރު

6 ބިސް

1 ޖޯޑުބައި ފެން

2 މޭޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ބްރައުން ކުރަން

1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް

2 ސައިސަމުސާ ފެން

ހަދާނެ ގޮތް:

ބިހާއި ގެރިކިރު ،ހަކުރު، ގަބުޅި ހުނި، ފެން މިކްސަރ ގައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ޓްރޭއެއްގައި ހަކުރު ކޮޅާއި ފެންފޮދު އެއްކޮށްލައިގެން ބްރައުން ކޮށްފައި ގިރާފައި ހުރިބައި ޓްރޭއަށް އަޅާލާފައި އާވިން ކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!