ޚަބަރު

މަނަދޫ މީހާ ނިޔާވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންނެއް ނޫން: ޑރ. މުރާދު

ނ. މަނަދޫ މީހާ ނިޔާވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންނެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވީ، މަނަދޫއިން ނިޔާވި މީހާ، ނިޔާވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެގެން ފަރުވާ ކުރި މީހެއް، އޭނާ ނައްސި ވި ފަހުން މިއަދު ވަނީ ނިޔާވެފައި. އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުން އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ އެހެން ކަމެއްގެ ސަބަބުން. އެހެން މައްސަލަތަކަކަށް ޑީއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުން އައީ ވެސް. އޭރު ނައްސި ވުމާ އެކު ފަރުވާ ކުރަމުން އައިސް ކޮމްޕިކޭޝަންތަކެއް ދިމާވެގެން އޭނާ ނިޔާވީީ." ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްއަށް މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހާ އަށް ފަރުވާދީފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަމަށާއި އެމީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަނަދޫން މިހާރު މި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި ނުވަ މީހަކު ވަނީ މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!