ލައިފްސްޓައިލް

ރެސިޕީ: ބޭކްޑް ބްރެޑް ރޯލްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

6 ފޮތި ޕާން
2 ސައި ސަމުސާ ތެޔޮ
1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1 އަލުވި
1 ކެރެޓް
1/2 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު (ގާނާފައި)
1/2 ސައިސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)
1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރު
1/4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮރިއެންޑާ ފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ
ލޮނު ކޮޅެއް
ރީނދޫ ކޮޅެއް

* ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކެރެޓް، އަލުވި އަދި ކޮރިއެންޑާ ކުދިކޮށް ކޮށުމަށް ފަހު، މަޑުވަންދެން ފެނުކައްކާށެވެ. ދެން ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ރީނދޫ ކޮޅު އަޅަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް މަޑުވުމުން އަލުވި ރަނގަޅަށް މޮޑެ، އޭގެ ތެރެއަށް ފެނުކެއްކި ތަރުކާރީތައް އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެ އަށްފަހު ތަވަޔަކަށް ތެލާއި ފިޔާ، އިނގުރު އަދި ލޮނުމެދު އެޅުމަށްފަހު ފިޔާގަނޑު މީރުކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން މޮޑުނު އަލުވި މަސްގަނޑު އެއްކޮށް، ޗިލީ ޕައުޑަރު އަދި ގަރަމް މަސާލާ އަޅައި ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ބްރެޑް ރޯލްސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް، ޕާން ފޮތީގެ އަރިމަތީ ކައިރި ކެފުމަށް ފަހު، ރޮށި ދަމަން ގެންގުޅޭ ރޯލަރުން ޕާން ފޮތިތައް ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ޕާނުގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް އުނގުޅުމަށް ފަހު، މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ މިންވަރަށް އަލުވި މަސްގަނޑު އަޅައި ރޯލް އަކަށް ވާގޮތަށް އޮޅާލައި ރަނގަޅަށް ބައްދާލާށެވެ.

ރޯލްގެ ވަށައިގެން ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އުނގުޅުމަށް ފަހު 200 ޑިގްރީގައި 20 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ވިއްސާރަވެ ހޮނުއަޅައި، ތާޖު މަހަލް އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
އަކުނިވަޔަށް ދެމުމަށް ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް
ޕީރިއަޑްވުން ލަސްވާ ކުދިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް
މާގިނައިން ޓީވީ ބަލާނަމަ، އަވަހަށް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު