ލައިފްސްޓައިލް

ރެސިޕީ: ކަސްޓަޑް ޕުޑިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ބަޓަރ

½ ޖޯޑު ހަކުރު

½ ޖޯޑު ފެން

2 ބިސް

1 ޖޯޑު ކިރު

½ ޖޯޑު ހަކުރު

ހަދާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ 2/1 ޖޯޑޫ ހަކުރާއި ½ ޖޯޑު ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅައި ހަކުރުތަށް އެއްކޮށް ވިރެންދެން ހޫނުކުރާށެވެ. ދެން ޕުޑިން އަޅަން ބޭނުންވާ ތަށީގައި ބަޓަރ ހޭކުމަށް ފަހު ތަށީގެ ފޫ ފޮރުވެންދެން ހޫނުކުރި ހަކުރު ކޮޅު އަޅާ ހިހޫވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކިރާއި ބާކީ ހުރި ½ ޖޯޑު ހަކުރު އެއްކޮށްލާ 2 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. އެއަށްފަހު ވަކިން ތަށްޓެއްގައި 2 ބިސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހޫނުކުރި ކިރުކޮޅު ބިހާއި އެއްކޮއްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކުރިން ހަކުރު އެޅި ތަށްޓަށް ކިރުކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު އާވިން 20-30 މިނެޓް ކައްކާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!