ލައިފްސްޓައިލް

ރެސިޕީ: މެންގޯ ފްލޯޓް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޕެކެޓް ގުރަހަމް ބިސްކޯދު

2 އަނބު (ފޮތި ކޮށްފައި)

1 ދަޅު ގެރިކިރު

2 ޖޯޑު ކުރީމް

1 ޖޯޑު ކިރު

ހަދާނެގޮތް

ފުރަތަމަ ގެރިކިރު އަދި ކުރީމް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދު ކިރު ތަށީގެ ތެރެއަށްލާ ފޯކޮށްފައި ޓުރޭގައި އަތުރާށެވެ. ދެނ ކުރިން އެއްކުރި ގެރިކިރު އަދި ކުރީމް ބިސްކޯދު މަތީގައި ހާކާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު އަނބު ފޮއްޗެއް ކުރީމް މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. މި ގޮތަށް ދެ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ހަދާލާށެވެ. ހަދާ ނިމުމުން ފިނިކުރަން އަލަމާރިއަށް ލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!