ޚަބަރު

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ޖެނުއަރީ 15ގެ ކުރިން ފޮނުވަން އަންގައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީ އަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ 2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ގުޅޭ ސާކިއުލާގައި ވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ވާނެ ކަމަށެެވެ.

އެ އުސޫލުގައި ވަނީ، ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަޖެޓުގައު ދައުލަތުން ދޭ ހިލޭ އެހީ އާއި، ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އިތުރު އާމްދަނީގެ އިތުރުން، ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިމަނަން ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ، އެ އަހަރަކަށް ފާސްކުރާ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންކަމަށްވެސް އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެ އުސޫލުގައި ވަނީ، ކައުންސިލްތަކުން ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ "ވިޔަ މޮޑިއުލް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!