ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާ އޮފީސް ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮށްފި

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ހުޅުމާލޭ އޮފީސް ފަޅާލާ ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާ އޮފީސް ފަޅާލާ އެތަނުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މީރާ އޮފީސް ފަޅާލުމާ ގުޅިގެން، ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަދި އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަ ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން އަދި އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ، ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އަދި ހާމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިތުރު މައުލޫމާތު ފަހުން ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!