މުނިފޫހިފިލުވުން

ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމު އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕުތް އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ހަބަރުވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަމުގެ ސިހުމާއި ހިތާމަ ގެނުވި ކަމަކަށެވެ.

އިންޖިނިއަރިން ކިޔަވަމުުން އައިސް އެކްޓިން އަށް ހުރި ލޯތްބެއްގެ ބޮޑު ކަމުން އެކްޓު ކުރަން ފެށި ސުޝާންތު މަރުވެފައިހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއިންނެވ

ޒީޓީވީގެ "ޕަވިތްރަ ރިޝްތާ"އިން އޭނާ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދައި އޭގެ ފަހުން ފިލްމް "ކައިޕޯޗޭ"އިން ބޮލީވުޑަށް ނިކުތް ސުޝާންތު ގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމަކީ "ދިލް ބޭޗާރާ" އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ އަށް ވަަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މި ފިލްމް ރިލީޒް ނުވީ ލޮކްޑައުން ގެ ސަބަބުންނެވެ.

ލޯބިވެރިޔާއަށް ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ބައްޔެއް ޖެހުމުން އޭނާއަށް ހިތްވަރުދީ ރަނގަޅުކުރަން ފިރިހެނަކު ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް އޮންލައިން ކޮށް ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ގެ ގިނަ ނޫސްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމަކީ ހޮލީވުޑުގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާރސް" ގެ ރީމޭކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!