ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ދިއްލީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބައްޔަށް ފައްސި ވެއްޖެ!

ނިއު ދިއްލީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ސަތުޔަންދަރު ޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޖެއިން އެނދުމަތި ކުރެވުނީ ހުންގަދަވެ، ނޭވާލާން އުނދަގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ތަކަކާއެއްކޮށެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖެއިން ކޮވިޑް އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން ހާމަވެފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބަލިހާލަތު ވަރަށް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނުއެވެ. ނަމަވެސް އެއިރު އޭނާ ކޮވިޑް އަށް ނައްސި ކަމަށާއި، ފަހުން ރޭގައި މާބޮޑަށް ބަލިވުމުން އަނެއްކާވެސް ޓެސްޓުކޮށް ނަތީޖާ މިރޭ ލިބިފައިވާއިރު ޖެއިން މިބައްޔަށް ފައްސި ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖެއިން އެނދުމަތި ކުރެވިފައިވަނީ ދިއްލީގައި ހުންނަ ރާޖީވް ގާންދީ ސުޕަރ ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!