ޚަބަރު

މިމަހުގެ 28 ން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯވ ކުރަނީ!

އަންނަ މަްހުގެ 1 ގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވުމާއި ގުޅިގެން، އެސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކު ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ޓޯވ މިމަހުގެ 28 ގެ ފަހުން ޓޯވ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރެފިކް އަންގައިފިއެވެ.

ޓްރެފިކް ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި އެސަރަޙައްދުތަކާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހުންނަ އުޅަނދުތައް 28 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން ޓޯވ ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް:19 ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދަށް އިއުލާނު ކުރި ފުރަބަންދުގައި ސްކޫލްތައް ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށް، ޓެލިކިލާސް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދީފައެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ފުރަބަންދަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކާއެކު އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!