ޚަބަރު

އުތެމަ ޖަމިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓް ދިފާއުކޮށް އަދި އިސްލާމް ދީން ފުރައްސާރަކޮށް އުތެމަ ޖަމިއްޔާއިން ބަޔާނެއް ނެރެފައި ވާތީ، އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން އިއްޔެ ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތެމަ ޖަމިއްޔާއިން، ލާދީނީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި އެފަދަ ކަންކަން އާލާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ހިންގަމުން ގެންދާ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 'އުތެމަ' ޖަމްއިއްޔާ ނިވާފަތްގަނޑެއް ކަމުގައި ހަދައިގެން ތިބެ، އެމްޑީއެން އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމުގެ އިތުރުން، އެމްޑީއެންގެ އެ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ފަދަ، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް ހިމަނައިގެން، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އެފަދަ އަމަލުތަކަށް ގާނޫނީ ބާރުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުރި ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ބުނެއެވެ. އަދި އުތެމައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކުގެ އެ އަމަލުތަކަށް އިންކާރުކޮށް އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ވެސް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތައް ދިވެހި ބިމުން ފުހެލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު، ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން ތަފާތު ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާކަން އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކައުންސިލުގެ އިދާރާތައް ފަދަ ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ލާދީނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރުކޮށް ބަޔާން ނެރެމުން ގެންދިއުމަށް އެ އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެފަދައިން ކަން ކޮށްފިނަމަ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސާބިތުކަމާއެކު ތިބިކަން ހާމަވެ އެ ފަދަ ޖަމިއްޔާތައް ފަސްޖޭހިގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ބުނެއެވެ.

އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ވަނީ ދީނާ ހިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެ ގުޅުން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އެމްޑީޢެން އިން ވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޯށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައެވެ. އެކަމާ ރާއްޛޭގެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އަޑު އުފުލާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ ވެސް ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

0%0%

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!