ޚަބަރު

ދެ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި އެންމެން ވެސް ހިމަބިއްސަށް ނެގެޓިވް

ފާއިތުވި ދެ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި އެންމެން ވެސް ހިމަބިއްސަށް ނެގެޓިވްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ހިމަ ބިހީގެ އަލާމާތްތައް އަށް މީހެއްގެ ގައިން ފެނިގެން މިއަދުވެސް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަކަށް ވެސް ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓެސްޓުތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެ ބަލި ނުފެތުރޭ ކަމަށް އަދި ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ސެޓަޕްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައި. މާލޭގައިވެސް ތަނެއް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވި އެތަން ސެޓަޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. އެތަން ގާއިމްކުރުމާއެކު ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން އިތުވާކަމުގައިވާނަމަ އެތަންތަން ގާއިމްކުރެވި އެތަންތަން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނާނެ." މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ސެޓަޕްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައި. މާލޭގައިވެސް ތަނެއް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވި އެތަން ސެޓަޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. އެތަން ގާއިމްކުރުމާއެކު ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން އިތުވާކަމުގައިވާނަމަ އެތަންތަން ގާއިމްކުރެވި އެތަންތަން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނާނެ." މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެއިން ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާމީހުންވެސް މާލެއަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިހާރު ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ ހިމަބިހި ޖެހުނު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ މީހުންނަށާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 75 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީ ފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފެނުނު ފަހުން، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިިވް ވީ ޖުމްލަ ތިން މީހެކެވެ. އެއީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު ދެ މީހެކެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހާލު ގޯސް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ ރަށްރަށުންވެސް ހިމިބިހި ފެނޭތޯ ބަލަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!