ޚަބަރު

އެސްބީއައިގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލަދީފި

ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ކައިރީގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހެނދުނު 7:30 ހާއިރު އެސްބީއައި ކައިރީގައި ހުރި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް ހަމަލަދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް ހަމަލަދިން ސަބަބެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ. ފުލުހުން ހަމައެކަނި ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!