ޚަބަރު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 14 ޖުލައި އަށް އިތުރު ކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 14 ޖުލައި އަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވަނީ ހަތަރުވަނަ ފަސްވަނަ ފަހަރަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ސޮއިކުރައްވައި މިރޭ ނެރުނު ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތް ކަމަށާއި، މިދިޔަ މާރިޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމި އޮތް ކަމަށާއި އަދި ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 14 ގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 2،337 މީހަކު ފައްސި ވެފައިވާއިރު، މި ބަލީގައި އަށް މީހަކު ވަނީ ރާއްޖެ އިން މަރުވެފައެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މެމްބަރު ރިޒާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މެމްބަރު ހަލީމް ދެއްވައިފި
މާފަރު އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އުވާލުމުން ދޭހަވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ނުދޭކަން: އާދަމް ޝަރީފް