ޚަބަރު

ނޭވާލާ ހޮޅީގައި ބުރުގާ ޕިން ފަދަ ތަކެތި ތާށިވުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ: ޑރ. ފައިސަލް

ނޭވާލާ ހޮޅީގައި ބުރުގާ ޕިން ފަދަ ތަކެތި ތާށިވުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ފައިސަލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަނގަޔަށް އެއްޗެހި ލައިގެން އުޅެނިކޮށް ކޮށިއަރައިގެން ނޭވާލާ ހޮޅިއަށާ ފުއްޕާމެއަށް އަދި ކާހޮޅިއަށްގޮސް އެތަކެތި ތާށިވުން އަނެއްކާވެސް ގިނަވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

"މިހެންވަނީ އަނގަޔަށް ކާއެއްޗެހި އަޅައިގެން ދުވުމާއި، ބުރުގާ ޕިން އަނަގަޔަށްލައިގެން ޕިންޖެހުން އަދި ކުޅޭ އެއްޗެހި އަނގަޔަށްލައިގެން އުޅުމުން." ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!