މުނިފޫހިފިލުވުން

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވެގެން ތާޕްސީ ރަތަށް!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ތާޕްސީ ޕަންނޫ އޭނާގެ ގޭގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވެގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. 36،000 އިންޑިއަން ރުޕީސް އަރާފައިވާ ކަރަންޓު ބިލުގެ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓް ކުރަމުން ތާޕްސީ ބުނެފައިވަނީ 3 މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއެއް ދިޔައިރު މިމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވީ އޭނާއަށް އިތުރު ކޮންއެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވިގެން ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތާޕްސީ ވަނީ އޭނާގެ މިލްކުގައިވާ އެހެން ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލުވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެގޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެކަމަކުވެސް ބިލް އެހާ ބޮޑުވުމުން އޭނާ ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ތާޕްސީގެ މިއަމަލުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ސަބަބަކީ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވުންފަދަ ކަންކަމަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ސްޓާރުން އާންމުކޮށް ދައްކައިއުޅޭ ކަހަލަ ވާހަކައަކަށް ނުވާތީއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ގިނަބަޔަކު ތާޕްސީ ދެކެނީ ކަންކަމުގައި އަޑުއުފުލާ، އެހެން މީހުން ކިޔާ އެއްޗަކަށް ނުވިސްނާ "ބޯލްޑް" ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކަރަންޓް ބިލު ހިއްސާކުރި މިހާދިސާއިން މިކަން ސާބިތުވެއެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ސަލްމާން ބިގް ބޮސް ހުށަހަޅައިދެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން އެނގޭތަ؟
ޒުވާން ކުރެހުންތެރިޔާ ދާއިން ފެޝަން ޑިޒައިނިންގެ ދުނިޔެއަށް
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ބަލަން ކެތްމަދުވެފަ ތިބީ ކޮންބައެއް؟
ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތުހުމަތުތައް: ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު ކަންތައްވީ ގޮތް، ދެ ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި!